تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

برنامه ريزي و اجراي طرح پيشگيري از تنبلي چشم

1) هدف:

ارتقاء سطح سلامت بينايي كودكان 1 تا 6 ساله شهري و روستايي از طريق سنجش و بررسي وضعيت سلامت بينايي و ارائه خدمات عمومي و تخصصي.

2) دامنه عملکرد:

مديركل سازمان- معاونت هاي پيشگيري، اجتماعي، توانبخشي،‌پشتيباني- كارشناس حقوقي- اداره بهزيستي شهرستانها- روابط عمومي

3) تعاریف:

پايگاههاي غير دائمي سنجش بينايي: پايگاههاي دولتي يا غيردولتي هستند كه در زمينه سنجش بينايي كودكان فقط در زمان اجراي برنامه كشوري پيشگيري از تنبلي چشم فعاليت مي كنند.

پايگاههاي دائمي سنجش بينايي: پايگاههايي هستند كه در زمينه سنجش بينايي كودكان با استفاده از چارت E و يا با دستگاه غربالگر بينايي در تمام طول سال فعاليت مي كنند.

دستگاههاي غربالگر بينايي: دستگاههايي مي باشند كه در سطح اول برنامه پيشگيري از تنبلي چشم، براي غربال كودكان سالم از كودكان مشكوك مورد استفاده قرار مي گيرد.

نظارت: پايش مستمر پايگاههاي سنجش بينايي مطابق با فرمهاي ارزشيابي و بازديد و نظارت.

نظارت شهرستاني: كه توسط كارشناس مسئول برنامه در شهرستان انجام ميگيرد.

نظارت استاني: توسط كارشناس مسئول برنامه كه در مركز استان فعاليت مي كنند و بر نحوه اجراي برنامه در سطح شهرستانهاي استان نظارت دارند.

4) شرح فعاليت: اين فرآيند با تشكيل جلسات متعدد با مديركل و معاونتهاي تخصصي، كارشناسان شهرستاني، و جلسه توجيهي آموزشي مربيان شروع مي شود. در راستاي همين فرآيند اقدامات پشتيباني برنامه (چاپ و تكثير اقلام مورد نياز (فرم هاي شماره 1و2و3، كارت سلامت، كارت سنجش بينايي)، خريد وسايلي مانند چراغ مطالعه،‌لامپ، متر و ...تبليغات جهت آگاه سازي عموم به صورت نصب پلاكارد، بنر، پوستر و پخش بروشور در سطح شهرستانها) انجام مي گيرد. ارسال دستورالعمل و آئين نامه ها و وسايل مورد نياز اجراي طرح به شهرستانها و بلافاصله اجراي برنامه طبق جدول زمانبندي، طي اين فرآيند كودكان 1 تا 6 ساله در پايگاههاي دائم و غيردائم سنجش بينايي تحت معاينه چشم قرار گرفته و كارت سلامت تحويل كودكان سالم، كارت سنجش بينايي تحويل كودكان مشكوك داده مي شود. كودكان مشكوك با پيگيري هاي مستمر به بينايي سنج ارجاع و به كودكان سالم تشخيص داده شده درمرحله دوم كارت سلامت وبه كودكان بيمار تشخيص داده شده كارت سنجش بينايي ارائه وتوسط بينايي سنج تحت درمان قرارمي گيرند. (تجويز عينك، تجويز دارو،‌بستن چشم و يا در صورت نياز عمل جراحي)ودرصورت لزوم اگربه عمل جراحي نياز داشت چشم پزشك ارجاع داده مي شود. كه در پايان اين پروسه در طي يكسال،‌كودكان 1 تا 6 ساله بيمار به تفكيك نوع مشكل مورد پيگيري قرار گرفته و تا درمان كامل تحت نظر قرار مي گيرند. نهايتاً با ثبت فرمهاي شماره 1، 2 و 3 توسط مربي، بينايي سنج و چشم پزشك و ورود اطلاعات فرمهاي مذكور به نرم افزار برنامه و ارسال آمار طبق فرمهاي پيوست در دستورالعمل به بهزيستي كشور اين برنامه به پايان مي رسد.

5) مراجع، ضمائم، پیوستها:

  • دستورالعمل اجرايي برنامه كشوري پيشگيري از تنبلي چشم و ساير اختلالات بينايي
  • دستورالعمل ويژه پايگاههاي سنجش بينايي
  • دستورالعمل تخصصي برنامه پيشگيري از تنبلي چشم ويژه اپتومتريست
  • بخشنامه و آئين نامه هاي ارسالي سازمان بهزيستي كشور
  • (كليه اين دستورالعمل ها و آئين نامه ها هر ساله ازطرف بهزيستي كشور ارسال مي شود.)

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان