تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر توانبخشی روزانه و توانپزشکی

 

 

  

     این دفتر مسئولیت امور توانبخشی گروه های مختلف معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن را در بخش های خدمات توانبخشی پزشکی، حرفه ای و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی در قالب مراکز روزانه در سراسر کشور، به عهده داشته و واجد سه گروه ذیل می باشد:
 
-        امور  مربوط  به مراکز توانبخشی – آموزشی روزانه – کارگاههای تولیدی – حمایتی و  حرفه آموزی
-        امور مربوط به کلینیک های توانپزشکی
-        خرید وسایل توانبخشی
-        ایاب و ذهاب مراکز روزانه 
-        امور  مربوط به هنر معلولین
 

 

 

 

 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان