تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

اداره امور نیروی انسانی و پشتیبانی


1-    کارگزینی :

شرح وظایف و مسئولیتها :
•    نظارت بر اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
•    رسیدگی ، بررسی و تأیید احکام . ابلاغهای تهیه شده در کارگزینی
•    مراقبت در امر استخدام کارکنان واجد الشرایط بر حسب مقررات و اعلام نیاز معاونتهای تخصصی
•    شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و غیره
•    صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم
•    نظارت و مراقبت کلی بر امور مربوط به استخدام ، انتقالات، انتصابات، مرخصیها ، مأموریتها و امور مربوط به بازنشستگان و موظفین
•    نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی و عندالزوم شرکت در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل سازمان
•    پاسخگوئی و راهنمائی رؤسای واحدهای اجرائی در زمینه مسائل مربوط به کارگزینی
•    پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان و بررسی تشکیلات سازمانی و پیشنهاد ایجاد ، حذف ، تغییر پستهای سازمانی با هماهنگی مسئولین ذیربط
•    نظارت بر انجام جریان نامه های وارده و صادره و تایپ بموقع نامه های ارسالی به دایره دبیرخانه
•    نظارت بر انجام صحیح بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های پرسنلی

2-    واحد خدمات و کارپردازی (خدمات – کارپردازی - نقلیه)
شرح وظایف و مسئولیتها  :
    انجام امور تدارکات و پشتیبانی سازمان
    انجام امور انبارداری و تأسیسات  
    انجام امور نقلیه سازمان

 

3-    دبیرخانه :
شرح وظایف و مسئولیتها :
•    ثبت و ارجاع نامه های وارده و صادره با توجه به ضوابط
•    ملاحظه کلیه نامه های صادره ، کنترل صحت امضاء مطابقت سمت امضاء کننده با توجه به حکم یا مجوز امضاء مقام مربوطه و جلوگیری از صدور نامه هایئی که بلحاظ امضاء دارای اشکال باشد
•    انجام امور مربوط به تایپ و تکثیر نامه ها و سایر مدارک
•    انجام امور مربوط به مراسلات پستی سازمان و ارسال و دریافت دورنگار
•    ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده و آمار مربوطه در دبیرخانه بصورت دوره ای

اهداف بلند مدت و استراتژیک در نیروی انسانی  :
•    پیش بینی نیازهای سازمان به لحاظ منابع انسانی و برنامه ریزی مراحلی که برای برآوردن آن نیازها باید طی شود.
•    توسعه دانش ، بینش و مهارتهای شغلی کارکنان و مدیران
•    تلاش در جهت طی مسیر ارتقاء شغلی کارکنان
•    برنامه ریزی طی دوره های آموزش های شغلی مرتبط با پست های سازمانی کارکنان در جهت سطح ارتقاء علمی آنان
•    کشف و پرورش نیروهای کارآمد و مستعد جهت ارتقاء به پست های مدیریتی
•    تدوین نظام تشویق منطبق با اهداف و برنامه های استراتژیک دستگاه اجرایی در جهت تعالی اهداف و چشم اندازهای سازمانی .

 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان