تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

اداره امور مالی


مأموریت :
    رضایت پرسنل در امور مربوط به دریافت و پرداخت
    رضایت شرکت ها و افراد که به نحوی با اداره ارتباط دارند .
    توزیع مناسب و به موقع اعتبار براساس موافقت نامه


جامعه هدف :
    پرسنل شاغل (رسمی ، پیمانی ، روزمزد ، قراردادی، سرباز)
    پرسنل بازنشسته و وظیفه بگیران
    شرکتهای طرف قرارداد جهت انجام امور متفرقه  

هدف کلی :
    تأمین شرایطی مناسب برای ایجاد روند بهینه در رسیدن به رضایت پرسنل در امور مربوط به دریافت و پرداخت
    یکسان سازی پرداختی به پرسنل شهرستانها با متمرکگز کردن پرداختها در مراکز استان
    توزیع مناسب اعتبار براساس موافقت نامه

     شرح وظایف :
   کارشناس اعتبارات و تنظیم حساب :
    ثبت موافقت نامه و تخصیص دریافتی اعتبارات جاری ، تملک دارایی های سرمایه ای
    ثبت ابلاغ اعتبارهای ارسالی از بهزیستی کشور
    ثبت و کنترل حساب های درآمد اختصاصی ، مشارکت های مردمی
    تهیه صورت مغایرت بانکی سیستمی حساب ها و کنترل دریافت و پرداخت
    تهیه تراز ماهیانه جهت ارسال به دیوان محاسبات ، خزانه ، نسخه بایگانی
    تهیه و ارسال فایل مربوط به تراز (سنا – دیوان محاسبات و سناما - دارائی)

کارشناس دریافت و پرداخت  :
    تنظیم لیست پرداخت حقوق پرسنل
    تنظیم لیست پرداخت اضافه کار و کمک هزینه های رفاهی و مأموریت  پرسنل
    تنظیم و ارسال مدارک و فایل الکترونیکی مربوط به دارایی  
    تنظیم و ارسال مدارک و فایل الکترونیکی مربوط به بیمه تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی و مالیات پرسنل   
    تنظیم و ارسال مدارک و فایل الکترونیکی مربوط به پرداخت حقوق و عائله مندی پرسنل بازنشسته و وظیفه بگیر   

کارشناس رسیدگی  :
    رسیدگی اسناد مربوط به خریدهای متفرقه کارپردازی
    رسیدگی به اسناد کمک های موردی ، پرداخت یارانه ها و اسناد آب ، برق ، تلفن و گاز
    رسیدگی اسناد مربوط به شرکت های خدماتی
    رسیدگی اسناد جاری و عمرانی ارسالی از شهرستانها

کارشناس صدور چک  :
    صدور چک های مربوط به اسناد پس از رسیدگی و تأیید مدیر کل یا معاونت پشتیبانی (جاری ، ابلاغی و عمرانی)
    تنظیم نامه تأیید چک های صادر شده در صورت نیاز

 

 

 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان