تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

در خواست اولیه حمایت از سازمان بهزیستی

1.  
                    سازمان بهزیستی استان کردستان
فرم شماره  (1)
در خواست  اولیه  حمایت از سازمان بهزیستی


مشخصات متقاضی
2. نام و نام خانوادگی 

3. سن

4. کد ملی

5. میزان تحصیلات
6. وضعیت جسمانی وروانی

7. شغل

8. میزان درآمد

9. میزان مهارت حرفه ای

10. تعداد افراد تحت تکفل

11. وضعیت مالکیت  محل سکونت
12. علت مراجعه

 
صفحه 1 / 2

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان