تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

پذیرش و ترخیص فرزند در مراکز شبه خانواده

1) هدف:

مجموعه فعالیتهای حرفه ای که با هدف حمایت و صیانت از حقوق کودک و تعیین نحوه مراقبت، ارزیابی نیازها و چگونگی ارائه خدمات به کودک انجام می پذیرد.

2) دامنه عملکرد:

دادگستری- مدیرکل سازمان- معاون امور اجتماعی- کارشناس امور شبه خانواده- تیم مراقبت مرکز

3) تعاریف:

کودک: فردی که سن او کمتر از 18 سال تمام شمسی است.

کودکان تحت سرپرستی: کودکانی که بنا به هر علت بطور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده و با معرفی مقام قضایی به سازمان بهزیستی سپرده شده باشند که به آنها فرزند نیز اطلاق می گردد.

خانه كودكان ونوجوانان: مکانی است که کودکان از زمان پذیرش تا 18 سالگی بصورت دائم یا موقت به تفکیک سن و جنس با هدف فراهم شدن زمینه انتقال موقت یا دائم به خانواده یا جامعه مورد مراقبت و پرورش قرار می گیرند.

تیم مراقبت: تیم مجربی از افراد حرفه ای شامل: مدیر، مددکار، روان شناس و مربی است که ضمن آشنایی با امور تربیتی در رابطه مستقیم با کودکان قرار دارند و در قالب کارگروهی با مشارکت کودکان به فراهم کردن زمینه های مراقبت و پرورش کودک به منظور انتقال موفق به جامعه اقدام می کنند.

مراقبت و پرورش: به مجموعه فعالیتهای حرفه ای با هدف فراهم نمودن سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کودکان اطلاق می گردد.

خانواده جایگزین: خانواده ای که سرپرستی کودک تحت سرپرستی سازمان را بصورت موقت یا دائم بر عهده می گیرد.

سرپرستی دائم (با حکم قضایی فرزند خواندگی): فرزند خواندگی شیوه ای از مراقبت از کودکان است که در آن رابطه والد- فرزندی به شیوه قانونی، عاطفی و اجتماعی بین افرادی برقرار می شود که هیچ رابطه ای به واسطه تولد با یکدیگر ندارند.

سرپرستی موقت (با حکم قضایی امین موقت): سرپرست موقت از سوی دادگاه منصوب می گردد که برای اداره اموال و امور راجع به کودکانی که پدر و جد پدری آنان به هر علت نتوانند به امور آنان رسیدگی کنند بصورت موقت اختیار دارد.

امداد ماهیانه: بخشی از هزینه های نگهداری، تغذیه، تحصیل، بهداشت، درمان و ... که به کودکان تحت

سرپرستی سازمان تعلق می گیرد.

4) شرح فعالیت:

پذیرش و ترخیص فرزند در مراکز شبانه روزی دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزیستی با معرفی نامه مقام قضایی شروع می گردد. پس از معرفی و دستور پذیرش توسط مدیرکل به حوزه معاونت امور اجتماعی ارجاع می گردد. بعد از ورود به معاونت تخصصی، دستور بررسی و توسط معاون امور اجتماعی صادر و کارشناس شبه خانواده ضمن انجام مصاحبه اولیه و بررسی شرایط عمومی پذیرش فرزند، مقدمات بررسی پرونده در کمیته شبه خانواده را فراهم می نماید. در کمیته شبه خانواده امکان بازگشت کودک نزد خانواده و یا خانواده جایگزین، با برقراری امداد ماهیانه (در صورت نیاز) و اخذ مجوز قضایی ترخیص صورت می گیرد و در غیر اینصورت ضمن تأیید کمیته شبه خانواده، کودک به خانه کودکان و نوجوانان انتقال می یابد.

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان