تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

صدور دریافت کارت بیمه تکمیلی معلولان

 

1) هدف:

حمایت مالی خانواده در راستای جبران بخشی از هزینه های درمان معلولان به منظور تشویق پیگیری درمان توسط معلولان و حفظ شأن و تکریم آنان با استفاده از بیمه تکمیلی.

2) دامنه عملکرد:

بهزیستی شهرستان- معاونت توانبخشی

 3) تعاریف:

بیمه تکمیلی : جبران هزینه های خدمات تشخیصی درمانی در دوران بستری در بیمارستان شامل خدمات درمانی طبی و اعمال جراحی مشمول بیمه مازاد بر بیمه پایه (شامل خدمات درمانی، بیمه تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و یا شرکتها و سازمانهای بیمه گرا. طبق شرایط مقرر در قرارداد جهت معلولین سازمان)

معلولیت:

معلول فردی است به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی و توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد و موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی گردد.

کارت بیمه تکمیلی : کارتی است که عکس دارد که دارای یک شماره 12 رقمی است و شامل مشخصات ذیل است:

نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کدملی، تاریخ تولد، تاریخ عضویت، تاریخ اعتبار، شماره بیمه پایه و شماره بیمه شده و شماره کارت.

4) شرح فعالیت: ابتدا توسط مسئول بهزیستی شهرستان لیست معلولین طبق فرم مشخصات به معاونت توانبخشی ارسال  میگردد سپس توسط کارشناس مربوطه لیست بررسی و در صورت عدم اشکال طی لوح فشرده به شرکت بیمه آتیه سازان ارسال می گردد و پس از صدور کارت به شهرستان مربوطه ارسال و در بین توانخواهان توزیع می گردد.

5) مراجع، منابع و ضمائم:

فرمت قرارداد بیمه مکمل درمان شماره 16389/ب/ت/89