تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر توانمند سازی معلولان بهزیستی

 

دفتر توانمندسازی یکی از دفاتر حوزه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور است که پس از اصلاح چارت سازمانی در بهار سال 1389 تشکیل گردید. این دفتر شامل سه گروه
می باشد که  اهم فعالیت های این دفتر تحقیق و پژوهش، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه ی برنامه هایی است که با فعالیت و تلاش کارشناسان و اجرای طرح ها و برنامه های دفتر در راستای توانمندسازی معلولین و خانواده ها ی آنان اقدام می نمایند.

 
-       امور مناسب سازی مسکن و خودرو
-       امور  منازل مناسب سازی شده
-       امور پرداخت کمک های موردی
-       امور  جشنواره ها و نمایشگاه های معلولین استانی
-       امور کمیسیون ها
-       توانبخشی مبتنی برجامعه CBR
-       امور متقاضیان دریافت پلاک خودرو معلولین
-       امور  رابطین زبان اشاره
-       امور توانمندسازی سالمندان
-       هزینه ایاب و ذهاب معلولین

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان