تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

فرآیندها و خدمات الکترونیک

دریافت فرم ها ی الکترونیک شرایط و ضوابط

فرم های الکترونیک

 1. نمونه فرم الکترونیک گزارش عملکرد مراکز غیر دولتی توانبخشی
 2. نمونه فرم الکترونیک نظر کمیته در رابطه با حمایت جبران کاریی معلولین شاغل
 3. نمونه فرم الکترونیک در خواست کارفرما در رابطه با حمایت جبران کاریی معلولین شاغل
 4. نمونه فرم الکترونیک در تعهد کارفرما در رابطه با حمایت جبران کاریی معلولین شاغل
 5. نمونه اساس نامه موسسه غیر تجاری
 6. در خواست صدور/تمدید پروانه فعالیت مراکز غیر دوتی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی
 7. نمونه فرم الکترونیک پیشنینه علمی
 8. نمونه فرم الکترونیک ارزبابی مراکز روان شناختی
 9. نمونه فرم الکترونیک فرم ارائه خدمات نهگهداری در منزل برای بیمارن مزمن

دستور العمل ها و آیین نامه

 1. دستور العمل جامع حمایت های مالی سازمان بهزیستی
 2. آیین نامه و ضوابط تاسیس ، انحلال و اداره مراکز کلینک مددکاری اجتماعی
 3. آیین نامه و ضوابط تاسیس ، انحلال و اداره مراکزغیر دولتی مشاوره و خدمات روانشناختی
 4. دستور اعلمل اجرایی مراقبت از کودکان بی سرپرست
 5. شرایط تاسیس مراکز پیش گیری از اعتیاد
 6. شرایط و مدارک تاسیس مهد کودک
 7. شرایط و مدارک مورد نیاز تاسیس کلینیک مددکاری اجتماعی
 8. شرایط و مدارک مورد نیاز برای تاسیس مرکز سلامت روان محلی
 9. دستور العمل ضوابط تاسیس ادارهو انحلال مراکز درمان و بازتوانی سر پایی و اقامتی کوتاه مدت سوء مصرف کنندگان موادر (معتادان)
 10. دستور اعمل نحوه ارائه خدمات نهگداری در منزل توسط خانواده
 11. دستور اعلمل اجرایی برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم سال 89
 12. میزان تحصیلات مورد نیاز و شرایط عمومی تاسیس کلیه مراکز مختلف زیر مجموعه سازمان بهزیستی