تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

روند برنامه ریزی و اجرای طرح CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه)

 

 
1) هدف
شناسایی معلولین و ارائه خدمات توانبخشی با تأکید بر استفاده از منابع و امكانات موجود در راستای توانمندسازی معلولین.
2) دامنه عملکرد:
بهزیستی شهرستان- معاونت توانبخشی- معاونت پشتیبانی
3) تعاریف:
CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه):راهبردی در درون برنامه توسعه جامعه در جهت توانبخشی افراد معلول، برابرسازی فر صت ها و الحاق اجتماعی معلولین، که از طریق تلاشهای مشترک معلولین، خانواده، جامعه و سایر مؤسسات دولتی و غیردولتی اجرا می شود.
خدمات CBR: منظور از خدمات CBR خدمات شش گانه از جمله: 1- آموزش در خانواده 2- آموزش در جامعه
3- ارجاع به سطح بالاتر 4- ارائه وسایل کمک توانبخشی 5- اشتغال و کاریابی معلولین 6- حمایت اجتماعی معلولین
معلول: فردی است که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی و روانی و یا توام اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد و موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.
انواع معلولیت: جسمی- حرکتی، ذهنی، بینایی، شنوایی، گفتاری، اعصاب و روان، صرع
شدت معلولیت: خفیف، متوسط، شدید، خیلی شدید
توانيار اجتماعي: فردی است که به ترتیب اولویت از میان 1- روستايارمجتمع بهزیستی 2- یاریگر دهیاری پس از تأیید بهزیستی شهرستان توسط دهیار روستا منصوب می گردد و وظایف شرکت در دوره های آموزشی، بازآموزی و توجیهی، هماهنگی با توانیار سلامت جهت ارائه خدمات اشتغال، اقدام برای ایجاد تشکل معلولین در روستا، پیگیری مناسب سازی محل سکونت افراد معلول و ... را زیر نظر دهیار و بهزیستی شهرستان بر عهده دارد.
توانیار سلامت: فردی است که به ترتیب اولویت از میان 1- بهورز خانه بهداشت. 2- یاریگر دهیاری پس از تأیید بهزیستی شهرستان توسط دهیار روستا منصوب می گردد و وظایف شناسایی، ارزیابی اولیه، نیازسنجی، ارجاع معلولین جهت دریافت خدمات و ... را زیر نظر دهیار و بهزیستی شهرستان بر عهده دارد.

 

تسهیلگر میانی: فردی است که ترجیحاً از طریقNGO و یا به صورت شخص حقیقی با سازمان بهزیستی شهرستان همکاری می نماید تا در نواحی محل اجرای طرح فعالیت نموده و تحت نظارت مدیریت اداره بهزیستی شهرستان و جامعه محلی تحت پوشش CBR انجام وظیفه می نماید.
تسهیلگر محلی: فردی است که توسط تسهیلگر میانی در حوزه هدف انتخاب و آموزش های لازم را برای شناسایی، تعیین نوع معلولیت و نحوه ارائه خدمات توسط تسهیلگر میانی دریافت کرده است و وظیفه بازدید از منزل، تحویل کتابچه های CBR، تعیین مربی، نیازسنجی اولیه و ... را زیر نظر تسهیلگر میانی بر عهده دارد.
4) شرح فعالیت: ابتدا توسط معاون توانبخشی سهمیه و محل اجرای طرح به شهرستان مربوطه ابلاغ می شود. سپس کارشناسان CBR شهرستان آموزش های لازم را توسط معاونت توانبخشی دریافت مي نمايند. پس از مکاتبه و تشکیل جلسه با شبکه بهداشت و فرمانداری شهرستان مربوطه ، بهورزان، توانیاران اجتماعی و سلامت برای همکاری با بهزیستی شهرستان در راستای اجرای طرح معرفی می شوند. تسهیلگران توسط بهزیستی شهرستان انتخاب مي شوند، سپس بهورزان،توانياران اجتماعي وسلامت وتسهيلگران آموزشهاي لازم راتوسط كارشناسان بهزيستي شهرستانها مي بينند.پس ازآن شناسايي وتشكيل پرونده ونيازسنجي توسط توانياران اجتماعي وسلامت ،بهورزان وتسهيلگران انجام مي شود.
خدمات (خدمات شش گانه) بستگی به نیاز مراجع و اعتبارات مالی و انسانی به معلولین ارائه می شود. پس از ارائه خدمات توسط بهزیستی شهرستان آمار به معاونت امور توانبخشی ارسال می شود و در نهایت آمار و عملگرد ارسالی از شهرستان توسط معاونت توانبخشی به بهزیستی کشور ارسال می گردد.

 

 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان