تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

نحوه تشكيل گروه هميار و حمايت آن

1) هدف:

گسترش بخش غيردولتي و افزايش مشاركت جمعي و در نهايت استقلال اعضاي گروه (زنان سرپرست خانوار) و توانمندسازي آنان.

2) دامنه عملکرد:

مديركل سازمان- معاون امور اجتماعي- كارشناس مسئول امور زنان و خانواده- كارشناس امور اجتماعي شهرستان- رئيس بهزيستي شهرستان- مددكار

3) تعاریف:

گروه: جمعي از افراد كه با يكديگر داراي هدف مشترك بوده و مي كوشند تا نيازهاي فردي و گروهي خود را از طريق كوششهاي جمعي تأمين نمايند.

زنان سرپرست خانوار: زناني كه بدليل فوت همسر، از كارافتادگي، كهولت سن و ... سرپرست،‌اداره امور زندگي و مسئوليت اجتماعي،‌اقتصادي، روحي و تربيتي خانواده را بر عهده دارند.

گروه هميار: جمعي كه داراي كنش دو سويه و متقابل بوده و اغلب بين افراد با توانائيهاي كم و بيش يكسان صورت گرفته و يا كساني كه بتوانند توانائيهاي همديگر را تكميل يا كمبودهاي يكديگر را جبران كنند.

توانمندسازي: از قوه به فعل در آوردن توانائيهاي افراد به منظور نيل به خوداتكايي و بهبود وضعيت فرد در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، عاطفي و افزايش حس همكاري و مشاركت .

4) شرح فعاليت:

پس از برگزاري جلسه توجيهي جهت مددكاران بمنظور تشكيل گروه هميار، مددكار از بين اعضاي خانواده ها گروهي را تشكيل،‌پس از چندين جلسه و انسجام گروه را به اداره ثبت معرفي و پس از ثبت و اطلاعيه در روزنامه هاي رسمي، معرفي به سازمان بهزيستي و امور مالي، افتتاح حساب شروع به فعاليت مي نمايد و با حمايتهاي مكرر سازمان بويژه حوزه امور اجتماعي در طي چند سال ثبات يافته و پس از كسب درآمدزايي گروه اعضاي آن، بازتوان و خانواده ها به استقلال اقتصادي خواهند رسيد.

5) مراجع، ضمائم، پیوستها:

- دستورالعمل هاي گروه هميار (دستورالعمل پيوست گرديد.)

يادداشت ها:

يادداشت 1: شرايط عضويت اعضاء در دستورالعمل درج گرديده است.

يادداشت 2: نحوه تعيين مديرعامل، خزانه دار، منشي و ساير اعضا نيز در دستورالعمل درج گرديده كه پيوست مي باشد.

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان