تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دستورالعمل ها

 1. دستور العمل جامع حمایت های مالی سازمان بهزیستی
 2. آیین نامه و ضوابط تاسیس ، انحلال و اداره مراکز کلینک مددکاری اجتماعی
 3. آیین نامه و ضوابط تاسیس ، انحلال و اداره مراکزغیر دولتی مشاوره و خدمات روانشناختی
 4. دستور اعلمل اجرایی مراقبت از کودکان بی سرپرست
 5. نمونه اساس نامه موسسه غیر تجاری
 6. شرایط تاسیس مراکز پیش گیری از اعتیاد
 7. شرایط و مدارک تاسیس مهد کودک
 8. شرایط و مدارک مورد نیاز تاسیس کلینیک مددکاری اجتماعی
 9. شرایط و مدارک مورد نیاز برای تاسیس مرکز سلامت روان محلی
 10. در خواست صدور/تمدید پروانه فعالیت مراکز غیر دوتی جهت اشخصا حقیقی و حقوقی
 11. دستور العمل ضوابط تاسیس ادارهو انحلال مراکز درمان و بازتوانی سر پایی و اقامتی کوتاه مدت سوء مصرف کنندگان موادر (معتادان)
 12. دستور اعمل نحوه ارائه خدمات نهگداری در منزل توسط خانواده
 13. دستور اعلمل اجرایی برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم سال 89
 14. میزان تحصیلات مورد نیاز و شرایط عمومی تاسیس کلیه مراکز مختلف زیر مجموعه سازمان بهزیستی

اسناد و قوانین