تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

Eform

جلب مشاركتهاي مردمي


1) هدف:
- حساس سازی، آگاه سازی و فعال سازی آحاد جامعه نسبت به موضوع بهزیستی و رفاه اجتماعی
- جلب کمک های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حل مسایل و مشکلات اقشار محرومین و معلول و ایتام
- سازماندهی و ساماندهی مشارکت های مردمی و خدمات داوطلبانه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای نیازهای روز جامعه.
- توجه و تمرکز خاص برای وقف و امور خیریه.
- سیاست گذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی بر اساس اولویتهای مربوطه
- کاهش وابستگی سازمان به اعتبارات دولتی از طریق جلب مشارکتهای مردمی.
- افزایش مشارکتهای مردمی در تأمین نیازهای گروه های هدف.
2) دامنه عملکرد:
مدیرکل- اداره مشارکتهای مردمی (واحد مشارکتها)- کارشناسان مشارکتهای استان و شهرستان- اداره بهزیستی شهرستان ها- امور مالی استان و شهرستان
3) تعریف:
مشارکت: عبارت است از همکاری و همیاری فعال مردم و مسئولان بر اساس اهداف مشخص شناخت و آگاهی از موضوع کار، ملموس بودن، منافع حاصله، اعتماد متقابل، تدوین اصول کاری و بسیج حداکثر امکانات در یک حرفه معین.
خیر: شخص حقیقی یا حقوقی
کمک نقدی: کمکی است که بصورت مستقیم در قبال اخذ رسید و یا واریز به حساب بهزیستی توسط بانک و یا پرداخت بوسیله چک صورت می پذیرد.
کمک غیرنقدی: کمکی است که به وسیله اهداء کالا و جنس صورت می پذیرد مثل برنج، پارچه، ملک و یا زمین که قیمت ریالی آن محاسبه و اعلام می گردد.
شخص حقیقی: فردی است که که بدون عنوان و سمت اجتماعی و صرفاً بعنوان یک انسان مورد شناسایی قرار می گیرد.
شخص حقوقی: فردی که با عنوان و سمت اجتماعی شناخته می شود مثل وزیر و مدیرکل
4) شرح فعالیت:
- جلب مشارکتهای مردمی اگر بصورت کالا باشد (غیرنقدی) مستقیم به افراد نیازمند اهداء می گردد. اگر بصورت نقدی باشد در شماره حساب مشارکتها واریز می گردد و فرد خیر نیت خود را از مصرف آن اعلام و در این زمینه هزینه می گردد و یا بصورت نیت عام واریز و طبق درخواست نیاز مددجویان هزینه می شود. بهزیستی شهرستانها سند هزینه کمک موردی مددجو را تهیه و به واحد مشارکتها تحویل می دهند و بعد از بررسی به مدیریت (ستاد) تحویل می گردد که در صورت وجود منابع از محل مشارکتها مبلغ مورد نظر تأیید می گردد . در غیر اینصورت پرونده به شهرستان ارجاع داده می شود و تا تجهیز منابع مورد نظر پرونده بایگانی می گردد.
- سیاستگزاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی بر اساس اولویتهای مربوطه و در ضمن بایستی به مواردی که ضرورت بیشتری دارند زودتر رسیدگی گردد و نیازمندان را به ترتیب اولویت از مشارکتهای مردمی بهره مند کرد.
- ارسال گزارش هر شش ماه یکبار از وجوه اداره شده از محل مشارکتهای مردمی و هزینه هایی که انجام شده را بایستی به بهزیستی استان تقدیم کرد.


مراجع، ضمائم و پیوست ها:
- تبصره 2-4: قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 09/11/75 مجلس شورای اسلامی
- بخشنامه شماره 70989/88/700 مورخ 28/06/88 ریاست محترم سازمان در خصوص شیوه نامه نحوه هزینه کرد منابع موصوف


 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان