تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

روند ارائه خدمات به سالمندان


1) هدف:
ساماندهی و توانمندسازی سالمندان جهت بهره مندی از خدمات توانبخشی، آموزشی و اجتماعی در راستای قادرسازي سالمندان و حمایت خانواده
2) دامنه عملکرد:
بهزیستی شهرستان- معاونت توانبخشی- معاونت پشتیبانی- مراکز غیردولتی- خدمات توانبخشی، توانمندسازی سالمندان
3) تعاریف:
توانمندسازی: توانمندسازی فرآیندی است که طی آن جوامع محروم و نابرخوردار شناسایی و با مشارکت جمعی و گروهی که یکی از مهمترین عوامل مؤثر در توانمندسازی می باشد مشکلات و نیازها بررسی و اولویت بندی می گردد و با برآورد هزینه های اقتصادی، اجتماعی ناشی از آن مشکلات و نیازها تحلیل و راهبردهای لازم برای ایجاد تغییرات مطلوب در زندگی تعیین می گردد.
سالمند:
به فردی اطلاق می گردد که بیش از 60 سال سن داشته و به علت پیامدها و عوارض ناشی از افزایش سن و تغییرات فیزیولوژیک که در بدن وی بوجود می آید نیاز به مراقبت و توانبخشی دارد و از نظر سنی به سه گروه سالمندجوان (70-60 سال)، سالمند میانسال (80-71 سال) و سالمند پیر (81 سال به بالا) تقسیم می گردند و از نظر میزان وابستگی به 3 گروه سالمندان مستقل، سالمندان نیمه مستقل و سالمندان وابسته تقسیم می شوند.
مراکز غیردولتی: به مراکزی اطلاق می گردد که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسیس و تحت نظارت آن به سالمندان واجد شرایط خدمات توانبخشی بصورت روزانه و شبانه روزی ارائه می دهد. این مراکز بصورت خصوصی و هیأت امنایی اداره می شوند.
خدمات توانبخشی: اقداماتی که به منظور نوتواني معلول یا سالمند در قالب تیم توانبخشی ارائه می گردد. (فیزیوتراپی- کاردرمانی- پزشکی- پرستاری و مددکاری و ...)
4) شرح فعالیت: با مراجعه خانواده سالمند و ارائه درخواست شخصی، تقاضای ایشان در بهزیستی شهرستان بررسی شده سپس جهت تشخیص استحقاق و نیازمندی مدارک لازم اخذ و تکمیل پرونده انجام می شود و جهت تأیید نهایی به معانت توانبخشی ارسال و در کمیته مربوطه تصمیم گیری می شود، در صورت واجد شرایط بودن نامبرده از خدمات سازمان بهره مند خواهد شد. خدمات شامل طرح توانمندسازی یا پذیرش در مراکز سالمندان و یا ارائه وسایل توانبخشی حمایت مالی و روانی می گردد.

5-منابع و ضمائم:

1- آئین نامه و دستورالعمل های توانبخشی- انتشارات اداره کل روابط عمومی بهزیستی کشور، چاپ 87
2- فرم کمیته پذیرش سالمند(فرم بايد تهيه شود.)
يادداشت ها:
يادداشت (1): سالمندان وجد شرايط يا در مركز سالمندان پذيرش و يا در صورت توان جسمي و همكاري خانواده در طرح توانمندسازي ثبت نام مي گردند.


سازمان بهزیستی استان کردستان
معاونت امور توانبخشی
صورتجلسـه کمـیته پـذیرش سـالمندان
احتراماً در تاریخپرونده آقای/ خانمفرزند
به شماره شناسنامه صادره ازمتولد
به نشانی:
مطرح و نظر کمیسیون بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
............................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
اسامی اعضای کمیته
سمت
امضاء

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان