تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر توانبخشی مراقبتی

 
توانبخشی اجتماعی و روانی، شرایط انطباق و پذیرش معلولیت را برای فرد آسیب دیده فراهم می‌کند. انطباق با شرایط معلولیت، فرایندی است که زمان مورد نیاز آن در افراد مختلف، متفاوت است اولین اقدام در این توانبخشی، 'ارزشیابی فرد معلول' است که از طریق مشاهده، مصاحبه و جمع آوری اطلاعات از سایر منابع، انجام می گیرد. این کار توسط مددکار اجتماعی انجام می‌شود. مددکار نقشی چند بعدی بعنوان آموزش دهنده، تسهیل کننده روابط اجتماعی، حامی و مدافع فرد معلول و خانواده در سیستمهای اجتماعی ایفا می‌نماید.
 
-        امور  و آمار فعالیت شبانه روزی
-        امور  طرح مراقبتی
-        امور مربوط به مددجویان مجهول الهویه و بی سرپرست مراکز شبانه روزی
-        امور مربوط به نیازهای خاص در مراکز شبانه روزی
-        امور مربوط به ترخیص و افراد پشت نوبت معلولین و غیره از مراکز شبانه روزی
-        امور مربوط به طرح ویزیت در منزل

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان