تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

اداره فن آوري اطلاعات ، ارتباطات و تحول ادارينام: فردين نام خانوادگی: لطف آبادي

بالاترین مدرک: ليسانس رشته: مديريت
عنوان پست: رئيس اداره فن آوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري
محل خدمت: استان کردستان شهرستان: سنندج حوزه: ستاد سازمان
نوع استخدام: رسمي سنوات خدمت: 15 سال
آدرس : بلوار شبلي - جنب معاونت عمراني استانداري - اداره كل بهزيستي كردستان
شماره تماس: 09183734543– 08713282137
Email: Fazimi525@yahoo.com --------

وظايف اداره فن آوري اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداري

·         پیگیری و نظارت بر اجرای سیاستها و برنامه های مصوب سازمان
·         پیگیری و نظارت بر استقرار و اجرای مصوبات کمیسیون و برنامه های تحول اداری بر اساس بخشنامه و آیین نامه های اجرایی
·         پیگیری و نظارت بر استقرار و اجرای چرخه بهره وری و برنامه های ذیربط در سطح استان
·         پیگیری و نظارت بر اجرای سیاستها و متغیرهای موثر بر بهره وری مراکز غیردولتی در سطح استان
·         بررسی طرحهای پژوهشی دریافتی و تایید و نظارت بر آن
·         هماهنگی و اقدام جهت احصاء ، مستند سازی فرآیندها و استقرار و اجرای برنامه های اصلاحی و بهبود مستمر روشهای انجام کار جهت افزایش کارایی و بهره وری
·         همکاری و هماهنگی های لازم در طراحی ، تدوین و روزآمد نمودن تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف واحدها و پستهای سازمانی
·         راهبردی ، هدایت و نظارت امور مرتبط با استقرار تشکیلات ، شرح وظایف و فرآیندهای مصوب در سطح استان
·         بستر سازی و شناسایی پتانسیل های موجود در سطح استان ، جهت جلب مشارکت افراد و مراکز و موسسات به منظور طراحی و اجرای برنامه های آموزشی
·         پیگیری ، راهبردی و نظارت بر امور مرتبط با توسعه سازمان الکترونیک
·         تهیه ، خرید ، پشتیبانی و بروز رسانی برنامه های نرم افزاری در سطح استان
·         تجزیه و تحلیل و پایش داده های آماری و اطلاعات جهت برنامه ریزی مطلوب تر
·         نظارت ، کنترل و هدایت عملیات اجرایی طرحهای آماری و تطبیق آن با معیارها ، تعاریف استاندارد و روشهای علمی متداول
·         جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز جهت ارائه به مرکز و سایر نهادها ذیربط منطبق با فرمت تعیین شده

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان