تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر اشتغال

 

اهم وظایف این دفتر به شرح ذیل می باشد.
 
1- دریافت آمار افراد آموزش دیده حرفه ای دارای مهارت از کلیه واحدهای شهرستان ها
 
 
2- دریافت آمار کلیه افراد بیکار واجد شرایط اشتغال از شهرستان ها
 
 
3- در دست داشتن آمار بندهای یک و دو
 
 
4- کسب اطلاع از اعتبارات و قوانین مربوط به اشتغال مددجویان و توانخواهان و اشراف کافی بر دستور العملها
 
 
5- تقاضا و دریافت اطلاعات افراد متقاضی شغل از شهرستان ها
 
 
6- تکمیل پرونده متقاضیان شغل شهرستان ها و تشکیل جلسه با کارشناسان معاونت ها جهت تایید و موافقت با پرداخت وام یا معرفی به واحدهای شغلی متقاضیان
 
 
7- شرکت در جلسات کمیسیون اشتغال اداره کار و رفاه
 
 
8- پی گیری جذب اعتبارات ابلاغی جهت اشتغال
 
 
9- شرکت در جلسات کمیسیون اشتغال استان و شهرستان ها
 
 
10-تقسیم اعتبارات به تفکیک شهرستان ها
 
 
11-تکمیل اسناد مرتبط با پرداخت اعتبار اشتغال
 
 
12-تکمیل لیست بیمه شدگان خوداشتغالی و کارفرمایی شاغل شده از طریق بهزیستی
 
 
13- توزیع اعتبار پرداخت حق بیمه مددجویان و توانخواهان به تفکیک شهرستا نها
 
 
14- دسترسی سریع به تعداد افراد بیمه شده از طریق مختلف(یارانه ای- خود اشتغالی و کار فرمایی)
 
 
15- بررسی راههای اشتغال بکار مددجویان و توانخواهان و مراجعه به کارگاه ها و کاریابی ها
 
 
16- هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت تسهیل آموزش حرفه ای مددجویان

 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان