تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

صدور موافقت نامه اصولی جهت متقاضیان تأسیس مراکز غیردولتی

 

1) هدف:

توانمندسازی جوامع محلی در جهت شناخت، ارزیابی مسائل و نیازهای پیرامون خود در محله و توانایی برنامه ریزی و انجام اقدام لازم در حل و پاسخگویی این مسائل و نیازها بصورت پایدار.

2) دامنه عملکرد:

مدیرکل سازمان- معاونت امور اجتماعی- کارشناس مسئول طرح توانمندسازی اجتماع محور- کلینیک مددکاری اجتماعی مجری طرح- اداره بهزیستی شهرستان محل اجرای طرح

3) تعاریف:

کلینیک مددکاری اجتماعی توانمند: منظور از کلینیک توانمند در این طرح، کلینیک است که دارای تمایل به همکاری در اجرای طرح، واقع بودن در محله هدف و یا توان ایجاد پایگاه در آن و نیز داشتن سابقه انجام همکاری موفق با سازمان بهزیستی را دارا باشد.

انتخاب محلات هدف: بر اساس شرایط فوق الذکر جهت اجرای طرح، با همکاری بهزیستی و کلینیک های مددکاری اجتماعی ظرف مدت 15 روز بعد از انتخاب کلینیک.

ارزیابی اولیه محلات هدف:  برای تعیین ظرفیتهای مختلف آن، شناسایی افراد کلیدی (معتمدان، تحصیل کردگان، مدیران، افراد فعال و مشارکت پذیر و سازمان دادن یک تیم هیأت اجرایی اولیه مرکب از داوطلبان و افراد کلیدی محلی توسط کلینیک مجری طرح.

اهم اقدامات اعتماد ساز:

اطلاع رسانی طرح: از طریق انجام برنمه های مختلف در سطح محله با روشهایی نظیر تشکیل جلسات مردمی، گفتگو با گروههای مختلف، شرکت در مراسمها، توزیع بروشور و اطلاعیه، پلاکارد توسط تیم اجرایی محلی.

تهیه پروفایل جامعه : جمع آوری اطلاعات ساکنین، شناسایی افراد مستعد و معتمد و ارزیابی علایق و مشکلات و انتظارات محلی توسط تیم اجرایی محله.

سازمان یابی جامعه محلی: گسترش از سطح یک تیم اجرایی محله تا ایجاد یک مرکز توسعه محلی با بلوک بندی، تدوین اساسنامه ساده.

بسیج جامعه: برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیردولتی و افراد و گروههای ذی نفوذ در سطح خود محله هدف، پیگیری درخواست های مصوب کمیته راهبردی و دعوت از مدیران اجرایی بازدید نزدیک از مرکز توسعه محلی توسط تیم اجرایی محله.

انجام نیازسنجی و اولویت بندی نیازها: تعیین نحوه نیازسنجی توسط کمیته راهبردی مرکز توسعه محلی، تعیین مجری نیازسنجی از بین اعضای مرکز، حتی الامکان تجهیز منابع مالی

برنامه اقدام: تعریف و اجرای برنامه های اقدام عملی بر اساس نتایج نیازسنجی و اولویتهای تعیین شده با استفاده از منابع محلی و ظرفیتهای نهادهای دولتی و غیردولتی.

انجام پایش: ارزیابی بر روی فرآیند کار و تعیین نقاط قوت، ضعف و پیشنهادات برای رفع مشکلات و نیز ارزیابی برنامه اقدام عملی شامل تعریف شاخص های ارزیابی و بررسی اثر بخشی اجرای برنامه اقدام توسط گروه نظارت منتخب کمیته راهبردی.

نظارت: در طول اجرای برنامه بر عهده دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور است.

فرآیند اصلی: طرح فقرزدایی با رویکرد توانمندسازی اجتماع محور در جوامع محلی.

5) مراجع، ضمائم، پیوستها:

- معرفی و خلاصه گزارش روند اجرای طرح فقرزدایی با رویکرد اجتماع محور با جهت گیری کاهش فقر قابلیتی در جوامع محلی.

 

 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان