تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی

مشاوره
دفتر مشاوره از سال 72 شروع به كار نموده و در دو بخش صداي مشاور (1480) و مشاوره حضوري فعاليت دارد اين دفتر بنابه نياز جامعه و جهت ارائه خدمات گوناگون مشاوره‌اي به گروه‌هاي هدف و نيازمند در راستاي پيشگيري و كاهش مشكلات رواني اجتماعي افراد تحت نظر معاونت امور توسعه پيشگيري فعاليت مي‌كند.
 
-‌ صداي مشاور
خط 1480 كه در حال حاضر با استفاده از 8 نفر نيروي قراردادي در دو شيفت صبح و عصر به ارائه خدمات مشاوره تلفني در سطح استان مي‌پردازد.
 
-‌ مشاوره حضوري:
در حال حاضر با استفاده از نيروي تخصصي 6 نفر (دكتري و كارشناسي ارشد) به صورت قراردادي و 2 نفر نيروي سازمان به ارائه خدمات مشاوره‌اي در تمام طول هفته مي‌پردازد.
 
طرح محب:
اين طرح با هداف ارائه خدمات به بازرگاني ناشي از بلاياي طبيعي (رواني اجتماعي) و توانمندسازي افراد به ويژه در بعد رواني مي‌پردازد در حال حاضر در 4 منطقه سنندج طرح محب اجرا گرديده است.
 
-‌ طرح مداخلات و حمايت‌هاي رواني اجتماعي پس از بلايا (محب)
هدف اين طرح مداخلات و حمايت‌هاي رواني اجتماعي مبتني بر جامعه در حوادث و بلاياي طبيعي مي‌باشد و هدف نهايي بهبود روانشناختي اعضا جامعه علاوه بر بهبودي اجتماعي در كل مي‌باشد.
 
شرح وظايف:
1-‌ تقسيم اعتيارات تخصيص داده شده به NGO‌هاي طرف قرارداد
2- پايش و ارزشيابي
3- بازديد از محلات زير پوشش طرح
4- برگزاري جلسات توجيهي جهت كارشناسان NGO‌هاي مجري طرح
كارشناس ناظر استاني مراكز غير دولتي
 
رئوس وظايف:
· بررسي مدارك متقاضيان صدور و تمديد مجوز مراكز و مؤسسات غير دولتي با توجه به دستورالعملهاي تخصصي
· اعلام نظر كميته تخصصي معاونت در خصوص پرونده متقاضيان تأسيس مراكز و مؤسسات غير دولتي بر اساس دستورالعملهاي مربوطه به اداره مشاركتها ،اشتغال و مراكز غير دولتي
· بازديد و تكميل چك ليستهاي نظارتي و فرمهاي ارزيابي مراكز غير دولتي بر اساس دستورالعملهاي مربوطه
· ارائه گزارشات بازديد به كميسيون ماده 26 براساس فرايند رسيدگي به تخلفات مراكز
· جمع بندي وارسال آمار مراكز غير دولتي در قالب فرمهاي مربوطه به صورت ماهانه و فصلي به سازمان بهزيستي كشور و ساير مراجع ذي صلاح

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان