تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر توانمند سازی خانواده و زنان


مأموریت اصلی دفتر:
 
توانمندسازی و ارائه خدمات حمایتی به افراد و گروه هایی که بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از روال عادی زندگی بازمانده و در وضعیت اضطراری قرار دارند.
 
اهداف:
1-افزایش و ارتقاء توانایی ها و مهارت های زیستی، روانی، اجتماعی و کیفیت زندگی جمعیت هدف
 
2-توانمندسازی خانواده های زن سرپرست.
 
جامعه هدف
1-زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان
 
2-زنان و دختران خودسرپرست
 
3-افراد و خانواده های نیازمند
 
4-همه خانواده هایی که به نحوی دچار بحران های اجتماعی و خانوادگی شده و یا در معرض آن هستند.
 
سیاست ها:
 
1-شناسایی قابلیت ها و استعدادها، رغبت ها، ویژگی های روانشناختی، مهارت های فنی و حرفه ای، مسائل و مشکلات افراد و خانواده های خدمت گیرنده
 
2-ارتقاء سطح دانش افراد در زمینه شیوه های مناسب روابط اجتماعی با یکدیگر و فرزندان
 
3-جهت دار کردن خدمات مددکاری و مشاوره ای و ساماندهی فعالیت های حمایتی
 
4-اخذ خدمات مضاعف از مراکز و مؤسسات غیردولتی برای جامعه هدف و گسترش و توسعه مراکز برای توانمندسازی خانواده های تحت پوشش
 
5-فراهم آوردن زمینه های اشتغال و فعالیت مولد و پایدار برای خانوارهای تحت حمایت سازمان، به منظور حفظ کرامت انسانی و ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، و تأمین شرایط و موقعیت های پایدار برای خودکفایی نسبی آنان.
 
6-مشارکت زنان سرپرست خانوار درفرآیند توانمندسازی از طریق گروههای همیار.
 
7-فرآهم آوردن زمینه های مناسب در دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه مناسب
 
8-کمک به بهبود شرایط زندگی خدمت گیرندگان و دسترسی آنان به سطح مناسب زندگی در راستای تأمین مسکن
 
9-توجه به نیازهای بهداشتی و درمانی افراد و خانواده های نیازمند برای بهینه سازی خدمات و ارتقاء کیفیت زندگی جمعیت هدف از طریق سلامت نگری و سلامت محوری
 
10-بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری و زنان و دختران روستایی و عشایری
 
11-حمایت از همه اقشار محروم و نیازمند تحت پوشش
 
12-اجرای مصادیق توانمندسازی به منظور تعیین سطوح توانمندی سرپرست خانوار
 
استراتژی ها:
 
1-شناسایی موانع بر سر راه توانمندسازی خانواده های خدمت گیرنده و برنامه ریزی برای مرتفع کردن آن
 
2-شناسایی مسائل و مشکلات خانوادگی و روابط اجتماعی خانواده های خدمت گیرنده و تلاش برای کاهش یا کنترل موانع آن
 
3-جلب مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی دولت در امور اجرایی
 
4-شناسایی منابع و امکانات اقتصادی، آموزشی، و شغلی در هر منطقه و ایجاد هماهنگی با آن منابع
 
5-تسهیل دستیابی خدمت گیرندگان به منابع تأمین نیازهای اساسی
 
6-ایجاد بستر مناسب برای اتکاء برنامه های رفاه اجتماعی به منابع مردمی
 
7-ایجاد، توسعه و جهت دهی به فعالیت مراکز و مؤسسات غیردولتی با توجه به استعدادها و ظرفیت های موجود
 
8-تسریع و سهولت دستیابی خدمت گیرندگان به خدمات اجتماعی
 
9-توانمندسازی و مشارکت زنان سرپرست خانوار در فعالیت های مربوط به خودشان از طریق گروه های همیار
 
10-فرآهم آوردن زمینه هایی برای بهبود وضع تغذیه جمعیت هدف
 
11-تعیین سطوح توانمندی خدمت گیرندگان به منظور برنامه ریزی برای سطح بندی خدمات قابل ارائه به آنان


 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان