تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

روش اجرایی طرح غربالگري، تشخيص و مداخله شنوايي نوزدان و شيرخواران

Eform

روش اجرایی طرح غربالگري، تشخيص و مداخله شنوايي نوزدان و شيرخواران

 1) هدف:
- تشخيص زودرس بيماري، پيش از بروز علايم يا عوارض بيماري در كمتر از يك ماه، تشخيص تا سه ماهگي و انجام توانبخشي تا حداكثر 6 ماهگي
- كاهش تصدي گري و كوچك سازي دولت و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتي
- ارتقاء سطح سلامت جامعه و كاهش شيوع و بروز اختلالات شنوايي
2) دامنه عملکرد:
مديركل سازمان- معاونت امور توانبخشي- اداره بهزيستي شهرستانها- مراكز خصوصي غربالگري شنوايي تحت نظارت شهرستانها- مراكز خصوصي شنوايي- امور مالي و ذيحسابي
3) تعاريف:
روش غربالگري دو مرحله اي (TEOAL/AABR) (روش سري):
منظور از روش سري،‌انجام آزمون TEOAL در ابتدا براي كليه نوزادان و درصورت مشكوك بودن (ارجاع) نوزاد انجام آزمون AABR حداكثر تا زير يك ماهگي.
روش غربالگري يك مرحله اي (TEOAL/AABR) (روش موازي):
منظور از روش موازي انجام آزمون TEOAL و AABR به طور همزمان براي كليه نوزادان و قبل از ترخيص و در صورت مشكوك بودن نوزاد، ارجاع براي مرحله تشخيص
پيگيري (Follw up):  
در برنامه غربالگري، تشخيص و مداخله به هنگام شنوايي نوزادان و شيرخواران عبارتست از هماهنگي و ترغيب والدين براي مراجعه به مرحله دوم غربالگري ( در صورت نياز به AABR) و يا در صورت لزوم مراجعه مجدد براي TEOAL،‌ويا مراجعه نوزادان داراي عوامل خطر در سال اول دو بار (قبل از 6 ماهگي وقب از 9 ماهگي) و در سال دوم (قبل از 18 ماهگي) و سال سوم (قبل از 30 ماهگي) همچنين مراجعه نوزادان ارجاع از مرحله غربال به مرحله تشخيص و يا مرحله مداخله بر اساس دستورالعمل.
نوزاد (Neonte):
محصول حاملگي كه زنده متولد شده و عمري بين 1 تا 28 روز داشته باشد.
 
 
 
شيرخوار (infant):كودك درسنين 29روزتاپايان 2سال راشيرخوارگويند.
نوزاد داراي عوامل خطر (High risk neonate)
1-وزن زير1500گرم دربدوتولد
2-بدشكلي هاي سروصورت و وجودزائده درگوش،فرورفتگي دراطراف گوش(Pit)،انسدادكانال گوش،وجودسوراخ هايي دراطراف گوش و...
3-بستري شدن بيش از48ساعت درNICU
4-سابقه خانوادگي كم شنوايي
5-سابقه تعويض خون در دوره نوزادي
6-عفونت داخل رحمي (TORCH)
7-مصرف داروهاي اتوتوكسيك در دوران بارداري ونوزادي
8-سابقه ابتلاءبه مننژيت
9-سابقه تروما به سركه منجربه بستري شدن شيرخوارگردد
10-نوزاد حاصل ازازدواج خويشاوندي
11-سابقه ونتيلاسيون
4) شرح فعاليت:
درابتدا
اجراي طرح براساس دستورالعمل جلسه مشترك بامعاونت توانبخشي تشكيل وفرايندكلي كارواگذاري دستگاه شنوايي طرح ريزي ودستگاههاي شنوايي مطابق با پروتكل اجرايي طي قرادادمنعقده دراختيارمراكز موردتاييد سازمان قرارگرفته وبه صورت روتين مراجعين طي آگاه سازي كه با همكاري دانشگاه علوم پزشكي انجام شده است به مراكزغربالگري شنوايي كليه شهرستانهاكه تحت نظراداره بهزيستي مي باشندجهت انجام تست مراجعه وبعدازانجام درصورت سالم بودن با بروشورآموزشي راهنمايي مي شوند ودرصورت REFFERبه قسمت تشخيص ومداخله كه زيرنظرمعاونت توانبخشي مي باشد هدايت ودرنهايت نتيجه به مركزمبداءارجاع ودرصورت نيازبه پزشكان متخصص ياجهت كاشت حلزون معرفي مي شوند.
 
 
5) مراجع، ضمائم، پیوستها:
-دستورالعمل مراحل مختلف غربالگري ،تشخيص ومداخله شنوايي نوزادان وشيرخواران 1384
-دستوالعمل كمك به مراكز غيردولتي جهت تامين دستگاه غربالگري شنوايي
- دستورالعمل مراحل مختلف غربالگري ،تشخيص ومداخله شنوايي نوزادان وشيرخواران 1388
-دستورالعمل خريدخدمات ازبخش غيردولتي دراجراي برنامه غربالگري شنوايي درجهت افزايش مشاركت بخش غيردولتي درارائه خدمات
يادداشت ها:
-   يادداشت 1: جهت فراخوان براي اجراي طرح شنوايي از مراكز و ارگان هايي كه در ارتباط مستقيم با جامعه هدف هستند استفاده مي شود:
-   از جمله كارگاه هاي بهداشتي
-   معاونت بهداشتي دانشگاه
-   كلينيك تخصصي كودكان
-   كلينيك تخصصي پزشكان ENT
-   لازم به توضيح است اين اطلاع رساني به صورت توزيع بروشور و نصب پوستر و پلاتر در مراكز فوق الذكر صورت گرفته است.
-   يادداشت2: انتخاب مؤسسات مطابق بادستورالعمل مراكز غيردولتي تأمين دستگاههاي غربالگري شنوايي جهت كودكان نيازمند صورت مي گيرد و بايد اين مراكز مطابق با اولويت هاي توضيح داده شده در دستورالعمل انتخاب شده و دستگاه شنوايي توسط بهزيستي شهرستان از محل فصل 5 برنامه 30426 و هزينه اختصاص داده شده از طرف وزارت رفاه خريداري و در اختيار مؤسسه قرار خواهد گرفت.
 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان