تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

ثبت اولیه در خواست صدور / تمدید فعالیت موسسه غیر دولتی


Eform

1. نوع در خواست
در خواست اولیه صدور / تمدید پروانه فعالیت مراکز غیر دولتی جهت اشخصا حقیقی
2. نام و نام خانوادگی

3. نام پدر

4. شماره شناسنامه

5. کد ملی

6. صادره

7. تاریخ تولد
8. وضعیت تاهل
9. تاریخ موافقتنامه اصولی

10. شماره موافقت نامه اصولی

11. نام مرکز غیر دولتی مورد نظر

12. شهرستان

13. شهر

14. روستا (در صورتی که محل موسسه مورد نظر در روستا قرار دارد)

15. آدرس

 ارسال پیوست ها
تذکر سعی نمایید که تصاویر اسناد خویش را تا حد ممکن فشرده نمایید.
16. تصویر شناسنامه

17. تصویر کارت ملی

18. تصویر موافقت نامه اصولی

صفحه 1 / 1

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان