تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

کنترل و کاهش آسیبهای فردی، خانوادگی و اجتماعی

1- هدف:

کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی و در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانسی بهزیستی به آحاد جامعه و قرار دادن مداخلات روانی- اجتماعی قبل از خدمات قضایی و انتظامی

2- دامنه عملکرد: مدیرکل سازمان- معاونت امور اجتماعی- کارشناس مسئول آسیب دیدگان اجتماعی- مسئول مرکز اورژانس خدمات اجتماعی سازمان- مددکاری كليه مراکز- روانشناس كليه مراکز- مسئول مراکز خانه سلامت و واحد قرنطینه مداخله در بحران- مسئول مرکز کودکان خیابانی

3- تعاریف تخصصی سازمان:

آسیب اجتماعی: هرگاه در نظام اجتماعی، رفتاری به طور مشخص با هنجارهای اجتماعی تعارض پیدا کند نظیر اعتیاد، خودکشی، طلاق و ... که موجب کاهش کارآیی و عملکرد مثبت فرد، خانواده یا گروههای اجتماعی شود.، آسیب اجتماعی شناخته می شود.

بحران: وضعیت آشفته و درهم ریخته ای است که در آن افراد در هدفهای مهم زندگی خود با ناکامی مواجه می شوند یا در چرخه زندگی و روشهای تطبیق با عامل و یا عواملی استرس زا دچار گسیختگی عمیقی می گردند.

افراد در معرض آسیب اجتماعی: به افرادی اطلاق می گردد که رفتارشان به دلیل فشارهای شدید اجتماعی و روانی ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نقص و یا فقدان مهارتهای زندگی، ضعف در به کارگیری شیوه های مقابله ای و ... سازگاری آنها با جامعه دچار مشکل شده و احتمال بروز رفتارهای برخلاف هنجارهای اجتماعی از آنها می رود و ممکن است از جريان زندگی مناسب خارج شوند.

افراد آسیب دیده اجتماعی: به افرادی اطلاق می گردد که رفتارشان به دلیل فشارهای شدید اجتماعی و روانی ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نقص یا فقدان مهارتهای زندگی، ضعف در بکارگیری شیوه های مقابله ای و ... یا هنجارهای اجتماعی مغایرت داشته و از جريان زندگی مناسب خارج شده اند.

مرکز اورژانس اجتماعی: به مراکزی اطلاق می گردد که با هدف ارائه خدمات تخصصی و فوری لازم به افراد در معرض آسیب وآسيب دیده اجتماعی به منظور جلوگیری از انحراف یا انحراف مجدد آنان فعالیت نماید.

خدمت گیرنده (مراجع): فردی است که بر اثر عوامل مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی، فردی و ... قابلیت ها و توانایی هایشان کاهش یافته و اختلال هایی در آنها به وجود آمده است به گونه ای که امکان ادامه زندگی مستقل برای آنان فراهم نبوده و نیاز به حمایت و مداخله افراد متخصص برای حل یا کاهش مشکل و یا فراهم شدن رضایت خاطرشان را دارند.

خدمات اجتماعی: شامل خدماتی است که به افراد مشمول در راستای وظایف قانونی سازمان بهزیستی ارائه می شود.

افراد مشمول: علاوه بر افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب اجتماعی شامل کلیه گروههای هدف سازمان بهزیستی کشور می باشد.

خدمات اجتماعی سیار (تیم سیار): ارائه تمامی خدمات اورژانس اجتماعی به صورت سرپایی و در محل با وسیله نقلیه متحرک و پایگاه ثابت موقتی در نقاط شلوغ و مناطق آسیب زای شهرومناطق حاشيه اي.

خط تلفن اورژانس اجتماعی (خط تلفن): یک خط تلفن 3 رقمی است که به طور 24 ساعته به افرادیکه در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، خدمات تخصصی ارائه می نماید. (با اولویت دادن به کودکان و مسئله کودک آزاری)

مداخله در بحران: به سلسله اقدامات تخصصی اطلاق می گردد که افراد، خانواده ها و یا گروهها را در استفاده از مکانیسم های تطابقی حل بحران یاری می کند تا بتوانند برای حل موفقیت آمیز بحران، توانایی و مهارت سازگاری با محیط را افزایش دهند.

زنان آسیب دیده اجتماعی: به آن دسته از زنانی که از لحاظ اجتماعی به نوعی صدمه دیده اند، شرایط بازگشت به خانواده را ندارند و از زنان ویژه (تن فروش) مستثنی هستند.

دختران فراری یا در معرض آسیب اجتماعی: آن دسته از دخترانی که به دلایل عدیده از خانواده منفک و در اجتماع سرگردان بوده و رغبتی به بازگشت به خانواده را ندارند.

خدمات تخصصی: کلیه اقدمات در زمینه سطوح مختلف پیشگیری از قبیل خدمات روان درمانی و مشاوره ای، مصاحبه های فردی و خانوادگی، قرنطینه ، خدمات حقوقی، درمانی، مالی و ... که به افراد و خانواده های در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی ارائه می گردد.

خانه سلامت: به مراکزی اطلاق می شود که طبق وظایف قانونی محوله دختران در معرض آسیب اجتماعی و فاقد حمایتهای خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشش قرار داده و از طریق ارائه خدمات زمینه های کسب استقلال اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورده و آنها را در تأمین حداقل نیازهای اقتصادی و جلوگیری از ابتلا به آسیبهای اجماعی یاری می نماید.

دختران نیازمند حمایت اجتماعی: به دخترانی اطلاق می شود که به دلایلی چون فقدان حمایت خانوادگی مؤثر یا وجود سوء رفتار در محیط خانوادگی بطور موقت آمادگی و عملکرد اجتماعی و روانی لازم را از دست داده و به دلیل عدم توان اجتماعی و اقتصادی لازم برای زندگی مستقل در معرض خطر آسیبهای اجتماعی قرار دارند.

مرکز کودکان خیابانی: به محلی اطلاق می گردد که طبق وظایف قانونی محوله کودکان خیابانی را پذیرش و نگهداری موقت آنان را حداکثر تا 20 روز به عهده خواهد داشت.

کودک خیابانی: به افراد زیر 18 سال اعم از دختر و پسر اطلاق می گردد که در شهرهای بزرگ برای ادامه بقای خود مجبور به کار یا زندگی در خیابان هستند.

کودک کار: به کودکان 14-5 ساله ای که برای افرادی غیراز خانواده در ازای دستمزد نقدی یا جنسی کار می کنند و یا در کسب وکار خانواده یا در امور منزل بیش از 4 ساعت در روز مشارکت دارند گفته می شود.

زوجین متقاضی طلاق: زن و شوهری که بدلیل اختلاف و ناسازگاری قصد جدایی داشته و به دادگاه دادخواست طلاق ارائه می نماید.

افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی (T.S): به گروهی از مبتلایان به اختلال هویت جنسی گفته می شود که پیوسته در صدد کسب خصوصیات ظاهری و آناتومیک جنس مخالف خود و رهایی از خصوصیات جنسی آناتومیک خود می باشند.

پذیرش: ورود خدمت گیرنده به سیستم سازمان به صورت رسمی و تعیین شده.

خود معرف: کلیه افرادی که بدون معرفی نامه از سوی مراجع قضایی و انتظامی یا سایر نهادها (در ساعات اداری یا غیراداری) مراجعه می کنند ،تحت عنوان خود معرف نامیده می شوند.

ارجاع از مراجع انتظامی و قضایی: به کلیه افرادی که با معرفی از مراجع قضایی و انتظامی به مرکز معرفی می گردد ارجاعی نامیده می شود.

پایگاه خدمات اجتماعی: مکانی دولتی یا غیردولتی است که در سکونتگاههاي غيررسمي (حاشيه شهرها)واقع شده و کلیه اقدامات اجرایی از طریق آن ارائه می گردد.

خدمات نگهداری موقت: شامل ارائه خدمات تخصصی به زنان و دختران و کودکان در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی که مشمول بهره مند شدن از خدمات مراکز اقامتی هستند می باشد.

خدمات سرپایی: شامل ارائه خدمات تخصصی به افراد در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی می باشد که نیازی به اقامت در مراکز را ندارند.

مربی: نظارت و مراقبت شبانه در بخش خانه سلامت توسط مربیان صورت می پذیرد.

مراقب: مراقبت و نگهداری شبانه در بخش نگهداری موقت مرکز قرنطینه توسط مراقب صورت می گیرد.

5- شرع عملیات: فرآیند با ورود فرد در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی اعم از زن، مرد و کودک به سیستم سازمان آغازشده ودرادامه اقدامات اجرایی شامل پذیرش، خدمات تخصصی، ترخیص و پیگیری پس از ترخیص آغازمي شود و ورود این افراد به اشکال مختلفی از قبیل: خود معرف، معرفی از مراجع انتظامی و قضایی و یا معرفی از سایر ادارات و نهادهای درون و برون سازمانی می باشد، که پس از پذیرش اولیه بر حسب نوع مشکل و شرایط به یکی از مرکز امور آسیب دیدگان اجتماعی شامل: مرکز کودکان خیابانی و کار، مرکز خانه سلامت، مرکز مداخله در بحرانهای فردی و خانوادگی و اجتماعی، مرکز کاهش طلاق، پایگاه خدمات اجتماعی معرفی و مورد پذیرش به دو صورت اقامتی یا سرپایی قرار می گیرند. در هر مرکز بر حسب نوع خدمات و نوع مشکلات خدمت گیرنده اقدام به تهیه طرح درمان ویژه او گردیده و پس از طی مراحل تعیین شده و رفع نسبی مشکلات خدمت گیرنده از مراکز یادشده به اشکال مختلف توانمندسازی از قبیل: استقلال، ازدواج، ادامه تحصیل، اشتغال و حرفه آموزی، بازگشت به خانواده ترخیص می گردند و تا مدتی پس از ترخیص (از 6 ماه تا دو سال) توسط مددکار اجتماعی مرکز مورد پیگیری و بررسی وضعیت و ارائه راهکارهایی جهت حفظ شرایط مطلوب خدمت گیرنده قرار می گیرد.

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان

جدید