تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر مشارکتهای مردمی

اهم وظایف این دفتر به شرح ذیل است.
 
1- هماهنگی در چگونگی و تعیین راههای جذب مشارکتهای مردمی و ارسال دستورالعمل های استانی و کشوری به شهرستان ها
 
2-دریافت آمار ماهیانه کمک های مردمی از شهرستان ها ( دولتی، هیات امنایی و خیریه) مطابق جداول مربوطه و جمع بندی و ارسال به بهزیستی کشور و ثبت آن درپورتال سازمان
 
3- در دست داشتن آمار موجودی مشارکتها به تفکیک خاص و عام و تفکیک شهرستانی
 
4- دریافت اسناد هزینه شهرستا نها، تطبیق با دستورالعمل و ارسال به امور مالی
 
5-هماهنگی با شهرستان ها در خصوص جمع آوری کمک در مناسبت های مختلف اعیاد ( فطر، قربان و غدیر) و دریافت لیست کمک های جمع آوری شده و ارسال به تهران
 
6- دریافت اطلاعات مربوط به داوطلبان مشارکت کننده با بهزیستی و میزان کمک های غیر مستمر
 
7- تکمیل جداول مربوطه به مشارکتها هر سه ماه یکبار و ارسال آن به کشور
 
8- تهیه لیست مزدوجین تحت حمایت بهزیستی بر اساس معاونت های تخصصی و سال ازدواج
 
9- توزیع مناسب اعتبارات تهیه جهیزیه به شهرستان ها
 
10-دریافت اسناد مرتبط با جهیزیه و جمع بندی و ارسال به امور مالی
 
11-همکاری با معاونت توانبخشی در اجرای طرح زنجیره امید و جلب مشارکت گروه های داوطلب و نهادهای مردمی
 
12-اجرای طرحهای کشوری ( طرح حامی، طرح صندوق یکم نیکوکاری آگاه، طرح شکرانه سلامت، طرح اموال تملیکی)
 
13-دریافت مشخصات خیرین و ثبت اطلاعات آن در پورتال سازمان
 
14-ثبت اطلاعات املاک اهدایی خیرین (شامل وقف، صلح و حبه) در پورتال سازمان
 
15-دریافت اطلاعات مربوط به مددجویان و توانخواهان برخوردار از خدمات جذب شده ( آب، برق، گاز و عوارض شهرداری) هر سه ماه یکبار و ارسال آن به استان و کشور
 
16-دریافت اطلاعات مربوط به مجتمع های روستایی و ارسال آن به کشور

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان