تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

برنامه ريزي و اجراء طرح آگاهسازي پيشگيري از معلوليت ها و انفجار مين

1) هدف:

- افزايش سطح آگاهي جامعه هدف در خصوص راه هاي پيشگيري از معلوليت ها و معلوليت هاي ناشي از انفجار مين

- افزايش سطح آگاهي جامعه هدف از علل ايجاد معلوليت.

2) دامنه عملکرد:

مديركل سازمان- معاونت پيشگيري- معاونت پشتيباني- اداره بهزيستي شهرستانها- كارشناسان حقوقي- امور اداري- اداره بهزيستي شهرستانها

3)تعاریف:

پيشگيري: اقداماتي كه علاوه بر جلوگيري از وقوع بيماري ها و كاهش عوامل خطر،‌پيشرفت آن را متوقف كرده و در صورت بروز، عوارض آن را كم مي كند.

آگاهسازي: به مراحل يادگيري اطلاعات جديد و يا افزايش دانسته ها و به منظور افزايش دانش و ايجاد نگرش مثبت در افراد و گروهها گفته مي شود و ارتباط مستقيم با نگرش هاي قبلي، رفتارها و اعتقادات مردم جامعه داشته و در واقع اولين قدم در اثرگذاري مثبت بر رفتار فردي و عملكرد يك جامعه مي باشد.

نظارت: بررسي نحوه اجراي برنامه در سطوح مختلف كارشناسان ستادي و استاني معاونت امور فرهنگي و پيشگيري با استفاده از بازديدهاي دوره اي، جمع بندي و تحليل نتايج پيش آزمون و پس آزمون جهت تعيين ميزان آگاهي افراد.

مين: از مواد منفجره و يا مواد ديگري كه در يك محفظه فلزي، پلاستيكي، شيشه اي و .... قرار داده شده تشكيل شده است. كه موجب تخريب، انهدام،‌جراحت و يا كشتن مي شود.

مناطق آلوده: به مناطقي گفته مي شود كه در زمان جنگ، پايگاه جنگي و يا جزو منطقه جنگي و مين گذاري شده بوده است.

آموزش سلامت: در برگيرنده موقعيت ها و فرصت هاي برنامه ريزي شده و در جهت اعتلاي سواد بهداشتي مي باشد اين امر متضمن ارتقاي دانش وتوسعه مهارت هاي زندگي معطوف به سلامت فرد و جامعه مي باشد.

ارتقاي سلامت: فرآيند توانمندسازي مردم جهت افزايش كنترل بر سلامت و بهبود سلامت خود

جامعه هدف: در طرح آگاهسازي پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از انفجار مين: دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي،‌دامداران و كشاورزان مي باشند. جامعه هدف در طرح آگاهسازي پيشگيري از معلويت ها: دختران و زنان كم سواد شهري و روستايي مي باشد.

4) شرح فعاليت:

در اين فرآيند پس از برنامه ريزي و تعيين جامعه هدف‌ (دختران و زنان كم سواد تحت پوشش اداره نهضت سوادآموزي، دانش آموزان،‌دامداران و كشاورزان) اقدام به چاپ وتكثير محتواي آموزشي و فرم هاي پيش وپس آزمون مي گردد. در راستاي اين فرآيند جلسه اي با حضور مديركل و معاون امور پيشگيري استان،‌كارشناسان دفتر معلوليت ها و نماينده سازمان هاي همكار طرح تشكيل مي گردد. سپس دستورالعمل و اقلام آموزشي به اداره بهزيستي شهرستانها ارسال مي گردد. كارشناس شهرستاني با تهيه و تنظيم جدول زمانبندي و تشكيل جلسات آموزشي طرح را اجرا مي نمايد. پس از آن با انجام پيش وپس آزمون و نظارت طرح را بررسي و نتايج را به معاونت پيشگيري ارسال مي نمايند.

5) مراجع، ضمائم، پیوستها:

- دستورالعمل ها طرح آگاهسازي پيشگيري از معلوليت ها كه هر ساله از طرف بهزيستي كشور ارسال مي شود. به شماره700 /90/75096مورخ 90/6/30

- دستورالعمل طرح آگاهسازي پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از انفجار مين به شماره 700/90/93303مورخ 90/10/15.

يادداشت ها:

يادداشت 1: منظور از همكاران طرح سازمان ها و ارگان هاي ذيل مي باشد:

طرح پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از مين:

  • سازمان آموزش و پرورش،‌هلال احمر، جهاد سازندگي و ...

طرح پيشگيري از معلوليت ها (طرح نهضت سواد آموزي ):

  • سازمان نهضت سواد آموزي

يادداشت 2:

نحوه اجراي كار:

  • در ابتدا كارشناسان شهرستان بعد از دريافت دستورالعمل و مطالعه دقيق آن جلسه اي جهت مجريان مستقيم طرح برگزار و در مورد نحوه انجام طرح توضيحات كافي داده شده و همچنين كتابچه هاي آموزشي به مسئولين امر در شهرستان تحويل داده شده و نهايتاً پس از توزيع فرم هاي پيش آزمون در ميان جامعه هدف كتابچه هاي آموزشي در اختيار آنان قرار گرفته و با توجه به جدول زمانبندي پس آزمون هم اجرا و نتايج به معاونت ارسال مي گردد.

- اجراي طرح مين در دانش آموزان مقطع اول ابتدايي دوم ابتدايي و اول راهنمايي آموزش گيرنده جديد هستند و طبق روند اجراي طرح آموزش مي بينند ولي دانش آموزان سوم تا پنجم ابتدايي، دوم و سوم راهنمايي و مقطع دبيرستان چون در سالهاي گذشته آموزش ديده اند با برگزاري مسابقه كتاب خواني بازآموزي شده و نيازي به اجراي كامل روند طرح نمي باشد.

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان